קיימים מקרים שבהם מבנים שהגובה שלהם הוא עד שתי קומות, ושטחם עד 400 מ"ר, והמצויים באזור תאוצה 0.06 (גוש דן רבתי) אינם מאבדים את זכויות התמ"א שלהם.

 

לאור מקרים רבים המגיעים למשרדנו, מצאנו לנכון להבהיר את הנקודה הבא:

כידוע, החל מיום 6.6.2018, מבנים שגובהם עד שתי קומות וששטחם אינו עולה על 400 מ"ר, והמצויים באזור שבו מקדם התאוצה הוא קטן או שווה 0.06 (קרי – אזור גוש דן רבתי), מהווים "מבנה נמוך" לפי תקן 413 ופטורים מחובת חיזוק. כפועל יוצא, מבנים אלה אינם זכאים לתמריצי החיזוק מכוח תמ"א 38, גם אם היתר הבנייה להקמתם ניתן לפני יום 1.1.1980.

המונח "מבנה נמוך" מוגדר בתקן 413 כ: "קומתי או דו קומתי, ששטח הבניה הכולל שלו קטן מ-400 מ"ר, הנמצא באזור בו 0.075 Z ≤  שאינו בנוי עם קומת עמודים והעשוי שלד בטון מזוין או שלד פלדה" .

לפי הסיפא של הסעיף, באותם מקרים שבהם קיים מבנה שעונה על החלק הראשון של ההגדרה (עד שתי קומות ועד 400 מ"ר) אך אין לו שלד מבטון או מפלדה, הבניין אינו מהווה "מבנה נמוך", ולפיכך הוא אינו מאבד את זכויות התמ"א שלו. במשרדנו נתקלנו בלא מעט מבנים שנבנו עם "קירות נושאים" דהיינו, ללא שלד, והצלחנו לקבל עבורם זכויות בנייה מכוח תמ"א 38.

את השאלה האם יש למבנה שלד מבטון או מפלדה אם לאו יש לבדוק באמצעות ביצוע סקר "אל הרס".