בית המשפט המחוזי בחיפה קבע, כי ניתן להתנות מתן היתר בנייה בהריסת בנייה בלתי חוקית הקיימת באותו מגרש/בניין, רק באותם מקרים בהם קיים קשר בין הבנייה הבלתי חוקית לבנייה המבוקשת. בית המשפט קבע כי "כל בנייה קיימת, אשר משרתת את המבנה לגביו מבוקשת תוספת הבנייה מושא ההיתר, תחשב כבנייה שיש לה "קשר" עם הבנייה המוצעת (ללא קשר לשאלה על ידי מי נבנתה הבנייה) ובלבד שהיא נמצאת בבעלותו של מבקש ההיתר".

 

כאשר קיימת בנייה בלתי חוקית במגרש/בניין שלא ניתן להסדרה במסגרת היתר הבנייה המבוקש, נוהגות הועדות המקומיות לדרוש את הריסת אותה בנייה כתנאי לאישור הבקשה להיתר. בית המשפט המחוזי בחיפה קבע, על בסיס תקנה 41 (ב) לתקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה), התשע"ו-2016, כי לא כל בנייה בלתי חוקית במגרש/בניין יש להרוס כתנאי לאישור היתר בנייה. על מנת שהועדה המקומית תוכל להתנות הריסה של הבניה הבלתי חוקית, כתנאי לאישור הבנייה המבוקשת, על הבנייה הבלתי חוקית לשרת את הבנייה המבוקשת וכן, הבנייה הבלתי חוקית צריכה להיות בבעלות של מבקש ההיתר.

בית המפשט קובע כי "הקביעות הגורפות לפיהן רשאית הוועדה להתנות את ההיתר בהריסת כל בניה חוקית הנמצאת על אותה חלקה ובלבד שהיא בבעלות המבקש, אינה עולה בקנה אחד עם דרישת הקשר, אשר איננה יכולה להיות דרישה של בעלות בלבד, או של בנייה על אותה חלקה" ובהמשך קובע בית המשפט את הכלל כי " כל בנייה קיימת, אשר משרתת את המבנה לגביו מבוקשת תוספת הבנייה מושא ההיתר, תחשב כבנייה שיש לה "קשר" עם הבנייה המוצעת (ללא קשר לשאלה על ידי מי נבנתה הבנייה) ובלבד שהיא נמצאת בבעלותו של מבקש ההיתר".

 

עת"מ 41127-08-18 אהרון ואח' נ' ערר מחוזית חיפה ואח'

לקריאת פסק הדין לחץ כאן >>