ועדת הערר קבעה, כי באישור הקלה להבלטת גזוזטראות מחוץ לקווי הבניין, ההשבחה אותה יש לחשב הינה בגין "שיפור תכנון", כפי שקבע השמאי המכריע. ועדת הערר דחתה את טענת הועדה המקומית כי יש לקבוע השבחה בגין שווי מלוא שטח הגזוזטראות באופן שאין לייחס כל שווי לאפשרות לבנות את הגזוזטראות במצב הקודם.

ועדת הערר להיטלי השבחה ופיצויים במחוז תל אביב אישרה את עמדת השמאי המכריע בצלאל קציר, כי כאשר הועדה המקומית לתכנון ובנייה מאשרת הקלה לבניית גזוזטראות מחוץ לקווי הבניין, יש לחשב את ההשבחה בגין "שיפור תכנון" וזאת להבדיל מחיוב בגין שווי מלא שטח הגזוזטראות.

ועדת הערר קבעה כי ההקלה אינה יוצרת מקור לזכויות הבניה של הגזוזטראות, אלא היא רק מאפשרת את מימוש הזכויות.

מדובר בהחלטה עקרונית וחשובה.

ועדת הערר כתבה החלטה ארוכה ומפורטת, בה היא שוטחת משנה סדורה בשאלת חיוב בהיטל השבחה בגין הקלה המאפשרת ניצול זכויות בנייה אשר לא היה ניתן לנצלן ללא ההקלה. ועדת הערר מנתחת את כל הפסיקה הנוגעת בסוגיה זו ובכלל זה את הלכת אליק רון, גוזלן, אופל קרדן, דייניש, חצרוני ועוד. מומלץ מאד לקרא את ההחלטה.

ערר תא/85078/17 הועדה המקומית לתכנון ובנייה תל אביב נ' יצחק לב

לקריאת ההחלטה לחץ כאן >>